Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

a) Tussenpersoon = AltijdVerzekerd treedt op als verzekeringstussenpersoon die de verzekerde en de maatschappij met elkaar in contact brengt/verbindt, zonder in de keuze van deze maatschappijen gebonden te zijn. Elke verzekering die de klant bij de tussenpersoon afsluit, brengt hij onder bij de maatschappij. 

b) Maatschappij = de effectieve verzekeraar, deze biedt als contractspartij verzekeringsovereenkomsten aan, ongeacht de beroepshoedanigheid van deze persoon en ongeacht of bij het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van actuariële technieken.

c) Verzekerde = de klant die een verzekering afsluit via de tussenpersoon bij de maatschappij. De persoon die door de verzekering gedekt is tegen schade.

Artikel 2 – Werkwijze

AltijdVerzekerd heeft als uitgangspunt dat elke klant, ongeacht zijn voorgeschiedenis, in aanmerking moet kunnen komen voor een verzekering.

AltijdVerzekerd zal hiervoor als tussenpersoon eerst op de markt van reguliere verzekeringsmaatschappijen navraag doen om na te gaan welke maatschappij de beste polisvoorwaarden aanbiedt in het specifieke geval. 

In het geval dat AltijdVerzekerd 3 weigeringen onvangen heeft van reguliere partnerverzekeraars, gaat de klant automatisch akkoord dat AltijdVerzekerd een aanvraag indient via het Tariferingsbureau.

Voor deze aanvraag rekent AltijdVerzekerd 150,00 EUR aan dossierskosten aan, dewelke door de klant verschuldigd zijn, in geval van akkoord met het voorstel dat verkregen werd bij het Tariferingsbureau.

Artikel 3 – Tijdstip betaling

Al onze premies/facturen/vervalberichten zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na datum van de premie/factuur/vervaldagbericht dan wel de vooropgestelde periode zoals voorzien door de maatschappij.

Bij niet-betaling of wanbetaling van de factuur/premie binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 EUR. In geval van gedeeltelijke betaling blijft integrale schadevergoeding verschuldigd.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen lastens de klant.

Artikel 4 – Wijze premiebetaling

De premiebetaling geschiedt in regel jaarlijks, dan wel gesplitst per 6 maanden, met uitzondering van de administriatiekosten die steeds voor het volledige jaar van de dekking moet betaald worden.

In geval van eerdere wanbetaling is het niet mogelijk om de premie te splitsen per semester en zal de premie dus hoe dan ook jaarlijks betaalbaar zijn. 

Andere betalingstermijnen worden in principe door AltijdVerzekerd niet toegestaan, tenzij de maatschappij hiermee instemt.

Artikel 5 – Prijs/Tarief

De premie die dient te worden betaald, is deze zoals die op de factuur/vervaldagbericht is vermeld.

De betaling van de premie houdt aanvaarding in van de gewijzigde omstandigheden.

Artikel 6 – Start dekking

De begindatum van de dekking is gelijk aan de dag na die van de ontvangst van de volledige betaling van de premie door de maatschappij, tenzij de maatschappij dit anders bepaalt.

Artikel 7 – Vrijstelling

In zoverre een vrijstelling wordt voorzien, dan wordt zij bepaald door de specifieke verzekering van de maatschappij.

Artikel 8 – Klachten

Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur/premie per aangetekend schrijven aan AltijdVerzekerd te worden geadresseerd.

Artikel 9 – Compensatie

AltijdVerzekerd heeft het recht openstaande schuldvorderingen lastens de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van AltijdVerzekerd.

Artikel 10 – Verzekeringsvoorwaarden

AltijdVerzekerd treedt op als verzekeringsmakelaar. De specifieke verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verzekering, die u heeft afgesloten via AltijdVerzekerd, zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11 – Gebruik persoonsgegevens

De klant geeft toestemming aan AltijdVerzekerd om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken binnen het kader van de realisatie van het afsluiten van een verzekering.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

AltijdVerzekerd kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de klant opzettelijk informatie verzwijgt of opzettelijk foutieve informatie verstrekt bij de aanvraag. (art. 59 Verzekeringswet)

Wanneer de klant niet opzettelijk onjuiste informatie meedeelt of informatie verzwijgt stelt AltijdVerzekerd, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van de gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen. (art. 60 Verzekeringswet)

Artikel 13 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Elke betwisting met betrekking tot de premies/facturen/vervaldagberichten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.